Nahoru

Provozní řád

Jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci lekcí ZOUKIA v prostorách tanečního studia FLAME DANCE, HAZARD Jesenice či v jiných tanečních sálech.

 

 1. základní ustanovení
  Provozní řád se vztahuje na všechny účastníky / klienty tanečních lekcí stejně jako na jejich doprovod. Řád se vztahuje na všechny prostory, v nichž se lekce konají, tj. recepce, šatny či sociální zázemí (šatny, sprchy) či propojovací chodby. 
 2. prevence škod
  Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a je povinen předcházet vzniku škod. Případné vzniklé škody hradí viník a to v plné výši.
  Každý je povinen dbát pokynů lektora.
 3. vstup do objektu
  Vstup do tanečních studií je povolen pouze oprávněným osobám. Ostatní osoby mají vstup do objektu povolen jen se souhlasem lektora.
  V případě nepřítomnosti lektora není členům dovolen vstup do tanečního sálu.
  Do prostoru šaten mohou se svolením lektora vstupovat jako doprovod i zákonní zástupci nezletilých žáků. Lektor je v tomto případě prokazatelně seznámí s provozním řádem a seznámí se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  V objektu šaten a recepce není dovoleno volně ponechávat cenné předměty, peněžní hotovost, apod. – je třeba tyto věci uložit u lektora či v uzamykatelných skříňkách, jsou-li k dispozici.
  ZOUKIO ani lektor nezodpovídá za cenné věci členů kurzů ani doprovodu účastníka. Věci je možné uschovat na recepci.
 4. čistota a pořádek
  V celém objektu a jeho okolí je přísně zakázáno kouřit.
  Ve studiích je zajištěn pravidelný úklid. Je povinností každého návštěvníka v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
  Do tanečního sálu je přísně zakázán vstup se žvýkačkou.
  Dbejte prosím pořádku a odpadky vhazujte do košů. Další odpadky a věci nenechávejte v tanečním sále, šatnách a dalších prostorách ani okolí tanečních studií.
  Vstup do tanečního sálu je povolen pouze po přezutí v čisté taneční obuvi. Zakazuje se používat obuv, která by poškodila taneční povrch v tanečním sále.
  Konzumace jídla je povolena pouze v prostorách recepce všech tanečních studií.
 5. provoz tanečního sálu, šatny a dalších prostor
  V průběhu výuky musí být uzavřeny vchodové dveře, aby nebyl možný nekontrolovaný vstup do objektu.
  Vstup do tanečního sálu je povolen pouze členům, kteří mají lekci, a to v tréninkovém oblečení a taneční obuvi. Zákaz vstupu do tanečního sálu ve venkovní obuvi. Sociální zařízení udržujte v čistotě. Neodkládejte zde vaše věci.
  Veškeré úkony jsou prováděny podle pokynů lektora, který zajišťuje bezpečnost.
  Osvětlení sálu, reprodukční zařízení nebo další elektrospotřebiče v průběhu vyučování ovládá pouze lektor.
  Regulaci topení v sále i prostorách šaten v době vyučování ovládá pouze lektor.
  Otvírání oken, větrání v době vyučování zajišťuje pouze lektor.
  Není dovoleno bez pokynu lektora používat tělocvičné nářadí ani s ním jakýmkoli způsobem manipulovat.
  Před odchodem z tanečního sálu zkontroluje po ukončení vyučování lektor, zda jsou vypnuty všechny elektrospotřebiče, zhasnuta světla, uzavřena okna. Současně provede kontrolu pořádku ve všech prostorách tanečních studií.
 6. prevence proti úrazům
  Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
  Vlastník objektu ani provozovatel neodpovídá za úrazy způsobené v tanečním sále a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
  Všichni lektoři musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, které jsou v případě potřeby povinni poskytnout.
  K závažnému zranění je nutno bezprostředně volat lékaře a informovat zákonné zástupce člena.
  K prevenci proti úrazům je třeba dbát také pokynů lektora.
  Vzniklý úraz je povinen lektor zapsat do knihy úrazů s doplňujícími informacemi jako je datum, čas, místo a podpis lektora.
 7. odpovědnost za škodu
  Každý odpovídá provozovateli za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
  ZOUKIO neručí za věci ani peněžní částky, které by členové ZOUKIA  na taneční výuku neměli nosit. Ušetříte tak mnoho nepříjemností nejen nám, ale i sami sobě.
 8. sankce za nesplnění povinností
  Pokud člen ZOUKIA poruší provozní řád, je povinný příjmout sankce udělené vedením společnosti ZOUKIO. V případě opakovaného porušení provozního řádu ZOUKIA může vedení společnosti ZOUKIO vyloučit člena z kurzu.
 9. kurzovné
  Kurzovné je povinen každý zájemce uhradit nejpozději v den konání 1. lekce a to v hotovosti přímo lektorovi na lekci, nedomluví-li se na jinak.
  Kurzovné není možné ponižovat, nedojde-li k přímé dohodě s lektorem. Při jakékoliv jiné ústní dohodě s lektorem, je však třeba úhradu provést v nejbližším možném termínu. 
  V případě zásahu vyšší moci, kurzovné propadá bez možnosti náhrad či jiného využití ZOUKIU a to v plné výši. 
 10. Absence na lekcích, náhrady a omluvy
  Jakoukoliv absenci na lekcích je nezbytně nutné hlásit nejpozději 24hodin dopředu či v nejbližší možné chvíli, ať už na ně má být brán jakýkoliv zřetel či nikoliv.
  Nedojde-li k písemné omluvě, klient nemá právo požadovat náhradu či ponížení kurzovného.
  Dojde-li k omluvence v den konání kurzu, nárok na náhradu zaniká.
  Dojde-li k písemné omluvě dopředu, případně do 24hod před lekcí, je možné požadovat náhradu lekce, nikoli finanční kompenzaci.
  Náhradní lekci je nutné dopředu vykomunikovat s lektorem. Náhradní lekce je možné využít ze všech vypsaných hodin ZOUKIEM, nehledě na úroveň lekce. (Pokročilí tedy nemohou požadovat náhradu pouze na pokročilé úrovni. Zároveň pravděpodobně začátečník nebude připuštěn do nejpokročilejší lekce - výjimky uděluje lektor)
  Náhradní lekce je možné požadovat pouze u kurzů, které jsou tou dobou známy a jsou již vypsané a lektor náhradní termín schválí. (Tedy např. nejde žádat převod nevychozených omluvených červnových lekcí na září) 
  V případě rezervací lekcí - rezervaci je možné zrušit 48hod předem. Dojde-li ke změně později, nárok na jakoukoliv náhradu zaniká. 
 11. Fotodokumentace a natáčení videí
  ZOUKIO si nárokuje možnost využít fotodokumentace či videí pořízených v průběhu lekcí za účelem vlastní další propagace, a to na stránkách www.zoukio.cz či na sociálních sítích či jiných způsobech propagace. 
 12. závěrečná ustanovení
  Provozní řád je zveřejněn na internetových stránkách www.zoukio.cz. 
  Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění.


  ZOUKIO - Zouk with heart
   
  Sokolovská 22, Praha 8, 186 00 - FLAME DANCE
  V Úvoze 105, Jesenice - HAZARD
  Telefon: 721 310 308
  E-mail: info@zoukio.cz
  Web: http://www.zoukio.cz